FANDOM  Taiwan  UK  France

This page is currently in English. Please translate into Vietnamese.
Articles are constantly being updated.
Please copy contents from the source page before beginning translations.
Source provided for guidelines only.
Please feel free to rephrase the article to suit the needs of the language.

Beetle Hawk Squid
AI Beetle AI Hawk AI Squid

Tổng quan Edit


Được giới thiệu trong bản cập nhật 1.2, các chương trình Trí tuệ nhân tạo có khả năng tấn công các nút mạng sử dụng phương thức tấn công toàn lực, vô hiệu hóa các nút trong chế độ lén lút, và phục hồi khả năng chịu tải cho các nút mạng đã chiếm từ một khoảng cách an toàn.

A.I. Programs are available beginning at Core Level 7. In order to use an A.I. Program, the relevant A.I. Node first needs to be built. Once the node has finished building, the A.I. Program is available to be viewed by selecting the node and pressing the "Circle Icon" button. Alternatively, this menu can be reached via the "Programs" menu and then selecting the "Artificial Intelligence" tab.

A.I. Programs take up zero Program Library space. Players are allowed to take 1 A.I. Program of each type into a hack.

  • AI Beetle: Repairs the firewall of nearby damaged nodes.
  • AI Hawk: Periodically attacks nearby nodes.
  • AI Squid: Periodically disables nearby nodes during Stealth Mode.

Trạng thái sẵn sàngEdit

In order to use an A.I. Program during an attack, the A.I. has to be in a Ready state. When completing the build of a Level 1 A.I. Node, the relevant Level 1 A.I. Program is provided in a Ready state. Once used during an attack, the A.I. will need to be revived in order to use it again.

A.I. Programs are revived similar to compiling normal programs, by selecting the A.I. from the Artificial Intelligence menu and selecting "Revive". A.I.'s are revived independently from other programs and other A.I.'s, and can not be removed from a queue or cancelled like other programs.

Các chỉ sốEdit

Mọi chương trình Trí tuệ nhân tạo đều có 2 thuộc tính chính : thời gian cài đặt và thời gian hồi sinh.

  • Thời gian cài đặt : thời gian cần thiết để cài đặt lên một nút mạng.
  • Thời gian hồi sinh : thời gian cần thiết để khôi phục chương trình về trạng thái Sẵn sàng.

Each A.I. program takes a certain amount of time to be installed on a node, during which the program is not active. However, if the node is recaptured by the network in that time, the program will be lost. Each program also takes a certain amount of time to recover once it has been used. A.I. Programs can be revived instantly by using Credits.

Các chỉ số của các nút Trí tuệ Nhân tạo
Chương trình Thời gian
cài đặt
Thời gian
hồi sinh
AI Beetle3.0 giây1 giờ
AI Hawk3.0 giây1 giờ
AI Squid3.0 giây1 giờ

Mẹo Edit

  • It costs less B-coins to revive an A.I. Program before an A.I. Nodes is upgraded than reviving it afterwards.
Hackers Wikia - Chương trình
Trang chủ
Các chương trình Các Nút mạng Hacking (tiếng Việt)
Phầm Mềm Tấn Công

Battering ram Cột Phá Cổng  Ion cannon Tia pháo  Blaster Pháo Điện  Kraken Kraken (tiếng Việt) 
Maniac Kẻ Điên Loạn  Shock Sốc Điện  Shuriken Phi Tiêu  Worms Sâu Vô Tính 

Phần Mềm Phòng Thủ

Icewall Tường chống xâm nhập  Protector Giáp Bảo Hộ 

Tấn Công Lén

Access Đường Tắc  Dataleach Đỉa Dữ liệu  Portal Cửa hậu  Wraith Bóng ma 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.